BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ DANH MỤC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN

01-08-2019 09:16

                                              DANH MỤC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
             THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
                                                            THÁI NGUYÊN
 
     TT  Nhóm thủ tục/dịch vụ công trực tuyến Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
I Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam        
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) x x    
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) x x    
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) x x    
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) x x    
5 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x x    
6 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ x x    
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư x x    
8 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư x x    
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư x x    
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. x x    
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. x x    
12 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. x x    
13 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. X X  
14 Chuyển nhượng dự án đầu tư. X  x X  
15 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. X  x X  
16 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế X  x X  
17 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. X X  
18 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). X  x X  
19 Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. X  x X  
20 Giãn tiến độ đầu tư. X  x X  
21 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. X  x X  
22 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. X  x X  
23 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. X  x X  
24 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. X  x X  
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý. X  x X  
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý X  x X  
II Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng        
1 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài x x    
2 Điều chỉnh gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài                                                                                X X X X
3 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh x x    
4 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh x x    
III Lĩnh vực giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng        
1 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. x x    
IV Lĩnh vực việc làm        
1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam X X X X
2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam X X X X
3 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động X X X X
V Lĩnh vực lao động tiền lương        
1 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp x x x x
VI Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước        
  Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày x x    

Nguồn tin: BQLKCN:Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325276

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/