Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

15-04-2020 15:43

QLLĐ
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/