Thông báo Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận và điều chỉnh thời gian xét tuyển lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP (NĐ số 161/2018/NĐ-CP)

09-09-2021 14:19

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Thông báo Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận và điều chỉnh thời gian xét tuyển lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP (NĐ số 161/2018/NĐ-CP)

Thông tin chi tiết tại đâyBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/