Báo cáo tình hình lao động bị nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

23-04-2020 16:00