Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021

20-07-2021 08:42

QUYẾT ĐỊNH

                     Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước                        06 tháng đầu năm 2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

 

 

Thông tin chi tết tại đây

 

 

VP
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/