Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2019

17-07-2019 10:23BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/