Đảng ủy các KCN Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

07-08-2019 09:27

Đảng ủy các KCN Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII 1 1 1 1068x1511
 
Đảng ủy các KCN Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII 1 2 1 1068x1511

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN
Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyê
Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434
Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/