Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

28-06-2021

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/