Mời Đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

09-03-2020 16:07

File đính kèm

Nguồn tin: BQLKCN:BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/