Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

02-12-2019 09:22

 
Đại hội Đảng các cấp
Đại hội Đảng các cấp


Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/11/2019 của  Thành ủy Sông Công về công tác tuyên truyền “Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố Sông Công lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025”, Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng” Đảng bộ các KCN xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Sông Công lần thứ IX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong KCN nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2. Làm tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, người lao động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập thành phố Sông Công (01/7/1985-01/7/2020). Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.
3. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động trong KCN tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội.
4. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ các KCN tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
2. Các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.
3. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong thời gian tới.
4. Phong trào thi đua của các đơn vị, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, đoàn thanh niên các KCN), doanh nghiệp trong KCN lập thành tích chào mừng đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ các KCN lần thứ III.  
5. Những đổi mới trong công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền …); việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
6. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng …
7. Các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm: 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30-4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2020); 35 năm thành lập thành phố Sông Công (01/7/1985-01/7/2020)…
III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN
1. Đợt 1: Từ cuối năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ các KCN lần thứ 3 ( cuối tháng 3 năm 2020)
2. Đợt 2: Từ tháng 4 năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ IX (cuối tháng 8/2020)
3. Đợt 3: Từ tháng 9/2020 đến đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và trước khi khai mạc đại hội lần thứ XIII của Đảng (quý I/2021)
4. Đợt 4: Trong thời gian tiến hành đại hội lần thứ XIII của Đảng
*. Nội dung tuyên truyền các đợt tập chung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng qua 90 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội  các cấp, ý nghĩa đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho đại hội và kết quả đại hội Đảng bộ trong đó chú trọng tuyên truyền đại hội điểm có những kinh nghiệm hay.
- Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và trình đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do tổ chức Đảng lãnh đạo, tổ chức đóng góp ý kiến của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
- Tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền …
- Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; những điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30-4/2020; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2020); 35 năm thành lập thành phố Sông Công (01/7/1985-01/7/2020)…
5. Đợt 5: Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công đại hội; thông báo nhanh kết quả đại hội; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các phong trào thì đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết; dư luận bạn bè quốc tế về thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ XIII của Đảng!
3. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Sông Công thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX!
4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
7. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phù hợp với thực tiễn tại cơ quan đơn vị.
Hướng dẫn, tổ chức công bố, lấy ý kiến của cán bộ đảng viên, người lao động đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp.
Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020.
Tổ chức treo băng zôn khẩu hiệu nhân dịp Đại hội đảng bộ các KCN và đại hội đảng bộ các cấp.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong KCN triển khai thực hiện.
 

Nguồn tin: BQLKCNBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/