Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên”

01-06-2022 20:41

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BQL ngày 06/01/2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên về cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 479/KH-BQL ngày 21/3/2022 về tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2022. Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên”, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động.

- Nâng cao hiểu biết rèn luyện kỹ năng hoạt động của công chức, viên chức và người lao động nhất là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tuyên truyền vận động và đặc biệt là phát huy sáng kiến trong thực thi công vụ.

2. Yêu cầu:

- Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, khách quan, dân chủ, tiết kiệm và hiệu quả và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban, các doanh nghiệp trên địa bàn KCN.

- Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ ra đề thi và bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Phạm vi:

Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên” thực hiện tại Ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn toàn tỉnh.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

1. Thời gian:

Bắt đầu: Từ 8h00 ngày 06/6/2022. Kết thúc: 17h00 ngày 12/6/2022.

2. Hình thức:

Thi trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

(Theo dõi Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi, Tài liệu tham khảo: Nghị quyết số 76-NQ/CP, Nghị quyết số 01-NQ/TU, Quyết định số 2896/QĐ-UBND tại đây)

 

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325205

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/