Thông báo tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

11-05-2020 14:03

   

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp

   

    Thực hiện Văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 1617/UBND-KGVX ngày 07/5/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

    Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên thông tin tới doanh nghiệp trong các khu công nghiệp những nội dung liên quan tới trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; điều kiện; thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; thẩm quyền, trình tự và thủ tục cũng như biểu mẫu liên quan để doanh nghiệp rà soát (Có Văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đính kèm). Để biết thêm thông tin các doanh nghiệp truy cập website của Ban tại địa chỉ: www.bqlkcnthainguyen.gov.vn.

    Để các chính sách hỗ trợ kịp thời mang lại hiệu quả, đề nghị các doanh nghiệp cập nhật thông tin và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải văn bản đính kèm

QLLĐ
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/