Tên thủ tục hành chính “Thu hồi giấy phép lao động”

0
8077

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Ban Quản lý các KCN đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Ban Quản lý các KCN ra quyết định thu hồi theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số40/2016/TT-BLĐTBXH và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động, Ban Quản lý các KCN có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

3.2. Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động và nộp cho Ban Quản lý các KCN.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài;

+ Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

 Số lượng hồ sơ: 01

3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép lao động.

3.8. Lệ phí: không có.

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP .

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here