Kế hoạch phổ biến giáo dục Pháp luật của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên năm 2018

0
2874

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên xây dựng và ban hành Kế hoạch số 527/KH-BQL ngày 07/5/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

KH527

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here