Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

0
220
Thủ tục hành chính Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Trình tự thực hiện – Bước 1:

Nhà đầu tư nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, Địa chỉ: Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh  Thái Nguyên

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn bổ sung theo quy định.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Bước 3: Trả kết quả:

Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa –Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu I.1 phụ lục I công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015);

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (Mẫu I.3 phụ lục I công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015);

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (Mẫu I.4 phụ lục I công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015); trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (theo mẫu I.5 công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015);

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

d) Số lư

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; – Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có). + Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; + Điều kiện về hình thức đầu tư; + Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư; + Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; + Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư;

– Văn bản số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tải tệp đính kèm: 3. Cấp GCNĐKĐT không cần chủ trương ĐT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here