Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

0
166
Thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Trình tự thực hiện – Bước 1:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, Địa chỉ: Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh  Thái Nguyên

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn bổ sung theo quy định.

– Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp nhận kiểm tra, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. Trường hợp đồng ý thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Trả kết quả:

Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa –Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

– Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

– Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

– Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Bản sao hợp đồng BCC.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Quyết định hành chính
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; – Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư; – Văn bản số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật đầu tư; – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Tải tệp đính kèm: 16. Chấm dứt văn phòng BBC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here