Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

0
201
Thủ tục hành chính Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Trình tự thực hiện – Bước 1: Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên:

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

– Bước 2: Phòng Quản lý Lao động tiếp nhận và thụ lý hồ sơ, thẩm định đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan và trình lãnh đạo Ban Quản lý các KCN ban hành văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06.

– Bản sao (không cần công chứng) Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

– Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

– Bản sao (không cần công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Kết quả thưc hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; – Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; – Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm:

– Bộ luật Lao động năm 2012;

– Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và khu CNC;

– Biên bản ủy quyền giữa Sở Lao động Thương binh và xã hội và Ban quản lý các KCN Thái Nguyên ngày 13/4/2015.

 

4. Đưa người đi thực tập nước ngoài

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here