Đăng ký Nội quy lao động

0
259
Thủ tục hành chính Đăng ký Nội quy lao động
Trình tự thực hiện – Bước 1: Người sử dụng lao động sử dụng 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

– Bước 2: Phòng Quản lý Lao động tiếp nhận và thụ lý hồ sơ, thẩm định đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan và trình lãnh đạo Ban.

– Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

– Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

– Bản nội quy lao động.

– Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Kết quả thưc hiện : Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Bộ luật Lao động năm 2012;

– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiets một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

– Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

– Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

– Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và khu CNC;

–  Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy  định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;

– Biên bản ủy quyền số 579/UBND-VX ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân tỉnh thái Nguyên cho Ban quản lý các KCN Thái Nguyên.

Tải tệp đính kèm: 3. ĐK NQLĐ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here