Quyết Định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên (Mã ĐVSDNS: 1040148)

06-11-2020 12:22

 

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên. Niêm yết công khai tại Website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. 

 

 Thông tin chi tiết theo file đính kèm

TCKT
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/