Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 Mã ĐVNS 1040148

18-11-2020 14:53

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên Công bố công khai Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020  Mã ĐVNS 1040148

Thông tin chi tiết tại đây

TCKT
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/