Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Quyết định công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và TSCĐ khác năm 2020

31-12-2020 02:44

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/