Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2020

26-02-2021 17:35

Quyết Định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của BQL các KCN Thái Nguyên ( Mã ĐVSDNS: 1040148)

Thông tin chi tiết tại đây!BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/