Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021

10-02-2021 07:57

Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Thông tin chi tiết tại đây.

TCKT
BQL các KCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/