Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 187/QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
2 186/ QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
3 137QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 của ban quản lý các kcn Thái Nguyên 19/07/2021 Phan Đức Cường
4 136 QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý ii năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 19/07/2021 Phan Đức Cường
5 117 QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 29/06/2021 Phan Đức Cường
6 82/ QĐ-BQL Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 04/05/2021 Phan Đức Cường
7 32/QĐ-BQL Quyết định công khai mua sắm tài sản công năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 01/03/2021 Phan Đức Cường
8 31/QĐ-BQL Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ( mã đvsdns: 1040148 26/02/2021 Phan Đức Cường
9 23 /QĐ-BQL Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 09/02/2021 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/