Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

24-07-2020 14:45

  

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 trừ các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Để kịp thời cập nhật các quy định mới có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thông báo và yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị về các nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước mới có hiệu lực thi hành.

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện./.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP

BQLKCN-HTPL

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/