Báo cáo tình hình lao động bị nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

23-04-2020 16:00

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/