Hôm nay: Ngày 21 tháng 10 năm 2017

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STTTên thủ tục
1 Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
2 Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
4 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
5 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
6 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
8 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
9 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
10 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
11 Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
12 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư
13 Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
14 Thủ tục tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư
15 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
16 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC